học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10302

Tài khoản tài sản là gì

 
các tài khoản tài sản là một trong ba cách phân loại chủ yếu của tài khoản ngoại bảng cân đối:
 
Tài sản
 
nợ phải trả
 
vốn cổ đông '(hoặc vốn chủ sở hữu)
 
Các cân đối kết thúc bằng các tài khoản cân đối kế toán sẽ được chuyển sang kỳ kế toán năm tiếp theo. Do đó các tài khoản ngoại bảng cân đối được gọi là tài khoản vĩnh viễn hoặc tài khoản thực tế .
 
Các tài khoản tài sản thường được liệt kê đầu tiên trong biểu đồ toán của công ty và trong sổ cái chung. Trong tổng sổ cái các tài khoản tài sản bình thường sẽ có số dư nợ.
 
Số dư trong một số tài khoản tài sản sẽ được kết hợp và trình bày như là một lượng duy nhất khi bảng cân đối được chuẩn bị. Ví dụ, nếu một công ty có mười tài khoản kiểm tra, số dư sẽ được kết hợp và tổng số tiền sẽ được báo cáo trên bảng cân đối tiền mặt tài sản.
 
Tài sản bao gồm những điều hay nguồn lực mà một công ty sở hữu, đó là tại các giao dịch, và có một giá trị tương lai có thể đo được. Tài sản cũng bao gồm một số chi phí được trả trước hoặc trả chậm và sẽ trở thành chi phí như chi phí được sử dụng hết thời gian.
 
Dưới đây là một số ví dụ về các tài khoản tài sản:
 
tiền mặt
Các khoản đầu tư ngắn hạn
Những tài khoản có thể nhận được
Phụ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ (một tài khoản contra-tài sản)
Doanh thu Chi / Các khoản phải thu
Chi phí trả trước
Hàng tồn kho
Vật tư
Các khoản đầu tư dài hạn
đất
Các tòa nhà
Trang thiết bị
Phương tiện đi lại
Nội thất và Đèn
Khấu hao lũy kế (một tài khoản contra-tài sản)
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: phương pháp tài khoản kế toán là gì ; hệ thống tài khoản kế toán là gì ; ý nghĩa các tài khoản kế toán ; khái niệm tài khoản kế toán ; tài khoản cấp 1 là gì ; tài khoản facebook là gì ; cách nhận biết tài sản và nguồn vốn ; tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn