học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10254

Sự khác biệt giữa chi phí và giá cả là gì?

 
Một số người sử dụng chi phí và giá thay thế cho nhau. Những người khác sử dụng chi phí có thời gian để có nghĩa là một thành phần của giá bán sản phẩm . Ngay cả những người cùng có thể sử dụng các điều khoản khác nhau. 
 
Ví dụ, trong tiêu chuẩn chi phí các giá đúng của nguyên liệu đề cập đến sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn chi phí và thực tế chi phí của các thành phần. 
 
Trong các trường hợp khác, chúng tôi xác định giá bán của sản phẩm như: chi phí sản phẩm + chi phí + lợi nhuận. 
 
Như hai ví dụ này cho thấy, có thể có các ý nghĩa khác nhau đối với chi phí và giá cả thuật ngữ.

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn