học kế toán thực hành

Giải Ngân hàng trong kế toán

Giải Ngân hàng trong kế toán

Mục đích của việc đối chiếu ngân hàng là để chắc chắn rằng các báo cáo tài chính được báo cáo đúng số lượng tiền mặt và số tiền thích hợp cho bất kỳ tài khoản liên quan (vì mỗi giao dịch ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản)

0982.686.028