học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10275

Đơn xin xác nhận tạm trú năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi : Công an phường/xã/thịtrấn..........................................................

Tôi tên là: ........................................................................................................

Ngày sinh: .......................................................................................................

Số CMND.................................. Tại Công an............. Cấp ngày..................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn ................ xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.................................. cho đến nay.

Lý do: ..............................................................................................................

..........................................................................................................................

Xin cám ơn! 

 

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn            Ngày......tháng......năm
                                                                                             Kính đơn

 


Bình luận

Bình luận

khanhha021992@gmail.com
2018-12-21 06:18:42

q

Vuong Văn vượng
2019-01-08 08:21:40

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn