học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10188

Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

 

          Kính gửi: Công an .........................................................................

Tôi tên là: .............................................................. Nam/nữ: ..................................

Tên gọi khác: ..........................................................................................................

Sinh ngày: ......./ ....../ ........; Nguyên quán: ............................................................

Nơi ĐKNKTT: .......................................................................................................

Họ tên cha: ............................................. Họ tên mẹ: .............................................

Sổ hộ khẩu số: ................................ tập .......................... tờ: .................................

Đã được cấp CMND số ............................. ngày ........ tháng ........ năm ................

Tại: ..........................................................................................................................

Tôi xin được cấp CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) ..................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN NƠI CƯ TRÚ

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)

Chứng nhận ông, bà: .........................................

...........................................................................

Sinh ngày .......... tháng .......... năm ..................

Đăng ký thường trú tại: .....................................

............................................................................

               Ngày ......... tháng ........ năm 200....

                Trưởng Công an xã ........................

                            (Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ...... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

Họ tên: ....................................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng .......... năm .......... Tại: .......................................................

Nơi ĐKHK thường trú: ...........................................................................................

Họ tên cha: .......................................... Họ tên mẹ: ................................................

Đã được cấp CMND số ............................. ngày ........ tháng ........ năm ................

Tại: C.A ..................................................................................................................

 

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

 

Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy: ............................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

Ngày ....... tháng ...... năm ........

TRƯỞNG PHÒNG PV27

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ....... tháng ...... năm ........

CÁN BỘ TRA CỨU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn