học kế toán thực hành

Doanh thu không điều hành và Lãi

Doanh thu không điều hành và Lãi

Các khoản thu ngoài các hoạt động kinh doanh chính của công ty được gọi là doanh thu không hoạt động hoặc các khoản thu khác

0982.686.028