học kế toán thực hành

Kế toán là gì
Tài sản cố định vô hình là gì

Tài sản cố định vô hình là gì

Một tài sản vô hình là một tài sản đó không phải là vật chất trong tự nhiên. Công ty sở hữu trí tuệ , bao gồm các hạng mục như bằng sáng chế, thương hiệu , bản quyền tác giả và các phương pháp kinh doanh
Tài sản hữu hình là gì ?

Tài sản hữu hình là gì ?

Một tài sản hữu hình là một tài sản mà có một hình thức vật lý. Tài sản hữu hình bao gồm cả tài sản cố định , chẳng hạn như máy móc, nhà xưởng, đất đai, và các tài sản hiện tại , chẳng hạn như hàng tồn kho
Tài sản cố định là gì ?

Tài sản cố định là gì ?

Tài sản cố định là gì ? Định nghĩa: Một tài sản cố định là một mục với một cuộc sống hữu ích lớn hơn một kỳ báo cáo, và vượt quá mức tối thiểu của một thực thể giới hạn vốn hóa .
12
0982.686.028